Privacy AVG/GDPR

Privacyreglement GoSys

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1. Toelichting op het Reglement

GoSys mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft GoSys de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door GoSys worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
GoSys vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft GoSys in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens GoSys expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die GoSys gebruikt en het doel van het gebruik

GoSys verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van GoSys, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van GoSys of via het contactformulier contact met ons opneemt. GoSys verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met GoSys sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.
3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

GoSys verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de GoSys organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die GoSys met u heeft
  gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.
4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • GoSys verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor GoSys worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door GoSys beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor GoSys om in te loggen in het digitale systeem.
 • de personen werkzaam voor GoSys hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan GoSys verstrekte persoonsgegevens;
 • GoSys heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. GoSys hanteert een termijn van drie jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal GoSys zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.
5. Uw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op info gosys.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van GoSys.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met GoSys opnemen en probeert GoSys er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen. Uiteraard zal GoSys ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van GoSys.

Privacyreglement GoSys versie mei 2018

RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver